1400-8-18

کارورزی و بازديد دانشجويان كارشناسي ارشد مدیریت توانبخشی

کارورزی و بازديد دانشجويان كارشناسي ارشد مدیریت توانبخشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

پیرو هماهنگی های به عمل آمده 7 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی جهت انجام کاراموزی کوتاه مدت خود به سرپرستی آقای دکتر حسینی به مدت 1روز (17 مهر 1400) در انجمن آلزایمر ایران حضور یافتند. مطابق با برنامه ریزی بخش آموزش ابتدا انجمن و خدمات و فعالیت های این مرکز معرفی شد سپس در مورد دمانس و بیماری آلزایمر آموزشی کامل دریافت نمودند، و در ادامه برای آشنايي بيشتر با برنامه های توانبخشی جسمی و ذهنی و فعالیت های پرستاری ازافراد مبتلا به دمانس در مرکز توانبخشي و نگهداري روزانه قاصدک حضور يافتند.