1400-8-16

بازدید شهردار ناحیه 6 منطقه 5 از انجمن دمانس و آلزایمر ایران

بازدید جناب آقای مهندس حاجی حسینی شهردار ناحیه 6 منطقه 5 از انجمن دمانس و آلزایمر ایران

در تاریخ 16 مهر 1400 جناب آقای مهندس حاجی حسینی شهردار جدید ناحیه به همراه معاون اجتماعی و مسئولان محترم از انجمن دمانس و آلزایمر ایران بازدید بعمل آورده و طی نشستی دوستانه به گزارش تاریخچه فعالیت انجمن که توسط خانم صالحی مدیر عامل انجمن ارائه گردید توجه نمودند .

سپس آقای مهندس حاجی حسینی در خصوص همکاری با انجمن بیاناتی ایراد فرمودند و در نهایت مقرر گردید که شهرداری ناحیه به عنوان حامی برنامه های انجمن با اطلاع رسانی از فعالیت های این مرکز حمایت نماید.