1400-8-4

گزارش جهانی بیماری آلزایمر- 2021

بحرانی در راه است و دولت ها در سراسر جهان باید به فکر باشند.

مقدمه:

خانم پاولا بربرینو، مدیرعامل انجمن جهانی آلزایمر در مقدمه عنوان کرد:

"زمانی که در سال 2018 به یک کنفرانس نوآوری های پزشکی دعوت شده بودم با طرح های نو بسیاری آشنا شدم و زمانی که با رئیس کمیته علمی وقت، دکتر گوتیر در میان گذاشتم، متوجه شدم که بیشترمشکلات ما، مشکلات تشخیصی است ،زیرا تشخیص با شرم از ابراز بیماری با هم ارتباط تنگاتنگی دارند.

همان طور که می دانیم در حال حاضردر جهان 55 میلیون نفر با دمانس زندگی می کنند کهاحتمالا کمتر از 25% درجهان تشخیص می گیرند ودر کشورهای با درآمد کم این رقم به 10% کاهش می یابد.

بحرانی در راه است و دولت ها در سراسر جهان باید به فکر باشند.

خلاصه گزارش

انجمن جهانی آلزایمر تخمین می زند که در جهان 75% افرادی که با دمانس زندگی می کنندهنوز تشخیص نگرفته اند و این رقم، در کشور های کم درآمد و با درآمد متوسطبه 90% می رسد. باید توجه داشت که موانع جدی بر سر راه تشخیص وجود دارد مانندعدم آگاهی از دمانس و شرم از ابراز بیماری.

در حال حاضر، بیش از 55 میلیون نفر در جهان با دمانس زندگی می کنند. این رقم وحشتناکی هست و بد تر از آن، هرروز به این تعداد اضافه می شوند و پیش بینی می شود که تا سال 2030 به 78 میلیون نفرمبتلا برسد.سازمان جهانی بهداشت درطرح خود موسوم به طرح جهانی عملیاتی دمانس، پاسخ بهداشت عمومی به دمانس، هدف خود رااین چنین قرار داده است که تا سال 2025، 50 درصد کشورها، تشخیص را برای 50 درصد افراد مبتلا به دمانس که پیش بینی کرده اند را انجام دهند. در دوران کوید 19، 2021- 2020 ، مقرارت سخت جلوگیری از شیوع بیماری باعث عدم دسترسی افراد با علائم دمانس به خدمات درمانی شده است. باید منتظرماند تا تاثیراین وقفه را برروی روند تشخیص مشاهده کنیم.

فایل کامل گزارش:

khlash-gzarsh-jhany-bymary-alzay-cf34a0c980.pdf