1400-8-4

مجمع عمومی سالانه هیئت امناء انجمن دمانس و آلزایمر ایران

مجمع عمومی سالانه هیئت امناء انجمن آلزایمر ایران در تاریخ 29 آبان 1400، از ساعت 10 تا 12 در سالن کنفرانس انجمن تشکیل گردید که با حضور اکثریت اعضای جلسه، رسمیت یافت.

پس از تلاوت آیات قرآن کریم و خوش آمدگویی توسط مدیرعامل انجمن، ابتدا انتخابات سنی مجلس انجام شد و نسبت به تعیین ریاست جلسه و ناظرین و منشی جلسه، رای گیری به عمل آمد و افراد مذکور مشخص گردیدند.

سپس ریاست جلسه با توجه به دستور جلسه از اعضای هیئت مدیره درخواست نمودند که در مورد عملکرد اجرائی انجمن گزارش لازم را ارائه نمایند. گزارش هيات مديره در مورد عملکرد سال 1399 توسط جناب آقای دکتر غلامرضا حاجتی ریاست هيئت مديره انجمن قرائت و به استماع حاضرين رسيد که مورد تصویب قرار گرفت.

در ادامه از بازرس انجمن دعوت شد که در مورد عملکرد مالی سال 1399انجمن، گزارش لازم را بیان نمایند. گزارش بازرسان در مورد عملکرد سال 1399 توسط آقاي فیروز زاهدی ونجانی، یکی از بازرسان اصلي انجمن قرائت و به استماع حاضرين رسيد که بعد از اعلام گزارش و جواب به سوال های مطرح شده، عملکرد مورد تصویب کل اعضاء حاضر در جلسه قرار گرفت.

در بخش بعدی جهت انتخاب بازرسین، توسط هیئت امناء رای گیری انجام شد و آقای فیروز زاهدی ونجانی و آقای پرویز وکیل فرجی بعنوان بازرسان اصلی و سرکار خانم عفت عبقری بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

جلسه هیئت امنا در ساعت 12 خاتمه یافت و صورتجلسه جهت تهیه و ارائه به مراکز ذیربط آماده گردید..