1400-7-20

بازدید مسئولین محترم اداره ورزش و تفریحات شهرداری

همکاری مشترک

پیرو قرار قبلی جناب آقای منتظری معاون محترم برنامه ریزی سازمان ورزش شهرداری تهران به همراه آقایان محمد مشهدی یاری رئیس اداره تفریحات، مهدی بابائیان مدیر همایش ها و جشنواره های تفریحی ورزشی، محمدرضا بهادران مدیر اوقات فراغت و سرگرمی و علی خسروی مدیر هماهنگی با فداراسیونها و هیئت های ورزشی و سمن های شهر تهران در تاریخ 20 مهر 1400 در محل انجمن حضور یافتند.

در این جلسه ابتدا خانم صالحی مدیر عامل انجمن به معرفی فعالیتهای انجمن پرداختند و سپس آقای منتظری و تیم همراه در مورد همکارمشترک به مذاکره پرداختند و در آخر مقرر شد تقاضا نامه ای در این خصوص تنظیم گردد و همکاری های فی مابین آغاز گردد.