1400-5-16

برگزاری یازدهمین دوره آموزش پایه آنلاین روش های توازن ذهن و تنفس دیافراگمی (MRDR)

Mind's Relaxation and Diaphragmatic Respiration (MRDR)

مورخ شنبه 16 مرداد یازدهمین دوره روش های MRDR با هدف مدیریت استرس و توانمند سازی سیستم تنفسی و با پیام سرکار خانم صالحی مدیرعامل انجمن دمانس و آلزایمر ایران و با تاکید بر اثر بخشی روش های MRDR به ویژه در خیز موج پنجم کرونا که کشور را فراگرفته و آرزوی سلامتی برای شرکت کنندگان کار خود را آغار نمود. دوره آموزشی فوق با همکاری موسسه دانش تنفس (مدت) مستقر در مرکز رشد و نو آوری دانشگاه علوم پزشکی ایران و توسط آقای دکتر مسعود اسلامی بنیان گذار مدت اجرا و تا سه شنبه 26 مرداد ادامه دارد.