1400-4-1

پنجمین دوره تکمیلی آموزش آنلاین (MRDR)

روش های توازن ذهن و تنفس دیافراگمی (MRDR)

پنجمین دوره تکمیلی آموزش آنلاین روش های توازن ذهن و تنفس دیافراگمی (MRDR)

دوره فوق که از روز دوشنبه 17 خرداد 1400 با همکاری انجمن دمانس و آلزایمر ایران توسط دکتر مسعود اسلامی بنیان گذار موسسه دانش تنفس (مدت) مستقر در مرکز رشد و نوآوری داتشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، با بیان نقطه نظرات و پیام سرکار خانم صالحی مدیرعامل انجمن به صورت فایل صوتی در خصوص ضرورت و تداوم روش های MRDR در روند فعالیت های زندگی روزانه جهت حفظ و اشاعه سلامت پایدار در جامعه به عنوان افتتاحیه این دوره به شرکت کنندگان ارایه گردید.

شنبه 29 خرداد هم در نشست پایانی، سرکار خانم صالحی مدیر عامل انجمن و آقای دکتر پیر حاجاتی معاونت اجرایی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص اهمییت کاربردی روش های MRDR و تتفس درست در ارتباط با حقظ سلامت و جایگاه علمی این روش ها به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.