1400-4-15

طرح پیشگیری، غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلالات عصبی - شناختی سالمندان

با همکاری دفتر پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور و انجمن دمانس و آلزایمر ایران

روز دوشنبه 15 تیر 1400، دومین نشست هم اندیشی جمعی از مدیران محترم سازمان بهزیستی و دفتر پیشگیری از معلولیت در انجمن دمانس و آلزایمر ایران برگزار شد.

در این جلسه در مورد طرح پیشگیری، غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلالات عصبی - شناختی سالمندان بالای 65 سال به رایزنی پرداخته و به نتایج خوبی رسیدند.