1399-12-27

بازدید نماینده بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

همکاری انجمن با نیروهای مسلح برای تسهیل خدمات درمانی به نیروهای مسلح وخانواده های محترم ایشان

مورخ 27 اسفند1399جناب آقای دکتر ناظمی نماینده محترم بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح در انجمن دمانس و آلزایمر ایران حضور یافتندو از بخشهای مختلف انجمن بازدید نمودند.

پس از این بازدید مقرر شد مکاتبات آتی جهت عقد قرارداد بیمه خدمات درمانی بین نیروهای مسلح با انجمن صورت پذیرد.